Όροι συμμετοχής Διαγωνισμών

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK KAI TO INSTAGRAM

https://www.instagram.com/hobbywoodstores/ 

https://www.facebook.com/hobbywood.gr 


Όροι συμμετοχής Διαγωνισμού στο Instagram και Facebook

Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής

και να προχωρήσουν σε συμμετοχή μόνο εάν συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς στο

σύνολό τους. Σε περίπτωση που δε συμφωνούν με οιονδήποτε εκ των όρων συμμετοχής

του Διαγωνισμού καλούνται να απέχουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.


1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΤΡΙΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «HOBBYWOOD STORES IKE» (εφεξής καλούμενη

«Διοργανώτρια»), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800618963 που εδρεύει στην Λεωφ.

Ηρακλείου 167, Νέα Ιωνία, 142 31, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Facebook και Instagram

και πιο συγκεκριμένα μέσω των επίσημων σελίδων της:

https://www.instagram.com/hobbywoodstores/ και

https://www.facebook.com/hobbywood.gr την παρούσα προωθητική ενέργεια /

Διαγωνισμό.


2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν

συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄

βαθμού και οι σύζυγοι αυτών.


3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 4/12/2023 στις 12:00 μ.μ. μέχρι 30/12/2023 στις 00:00

μ.μ.


4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

Στο Facebook να κάνουν like στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας και κάτω από την

επίσημη ανάρτηση/φωτογραφία του διαγωνισμού (post) να κάνουν σχόλιο αναφέροντας

(tag) 2 φίλους τους.

Στο Instagram να κάνουν follow στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας και κάτω από την

επίσημη ανάρτηση/φωτογραφία του διαγωνισμού (post) να κάνουν σχόλιο αναφέροντας

(tag) 2 φίλους τους.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας που ορίζει η

Διοργανώτρια. Συμμετοχές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά τη λήξη της

ορισθείσας διάρκειας ή εάν περιορισθεί η παραταθεί η διάρκεια μετά το πέρας αυτού του

χρονικού διαστήματος, ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.


Ο/η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα δικαιούται έως δύο συμμετοχές, MIA στο Ιnstagram

και ΜΙΑ στο Facebook. Όσες παραπάνω φορές και εάν πραγματοποιήσει comment στο

Facebook ή/και στο Instagram ΔΕΝ δικαιούται περαιτέρω των ΔΥΟ συμμετοχών (μια μέσω

κάθε social media εκ των δύο). Όλα του/της τα comments σε Facebook ή Instagram θα

αντιστοιχούν απλώς σε ΜΙΑ έγκυρη συμμετοχή για το κάθε ένα από αυτά τα δύο. ΔΕΝ

απαιτείται ο/η συμμετέχων/ουσα να υποβάλλει συμμετοχή μέσω και των δύο social media

για να θεωρείται έγκυρη η συμμετοχή του/της συνολικά. Η υποβολή συμμετοχής μέσω

τουλάχιστον ενός εκ των δύο προαναφερόμενων social media την καθιστά συνολικά

έγκυρη. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται καθαρά από τον αριθμό των συμμετεχόντων. Εάν

συμμετέχων/ουσα υποβάλλει τη συμμετοχή του/της μέσω και των δύο social media (

Facebook, Instagram) τότε αυτός θα έχει ως περιγράφεται ανωτέρω παραπάνω το

πλεονέκτημα των δύο συμμετοχών.

Δεν γίνονται δεκτά και διαγράφονται σχόλια υβριστικά ή προσβλητικά κατά την κρίση των

διαχειριστών των λογαριασμών του Hobbywood στο Instagram και Facebook και γενικά

αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

Έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή για την οποία πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα εξής

σωρευτικά :

- ΔΕΝ αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν απάτης ή αθέμιτης

παρεμβολής στη διαδικασία του διαγωνισμού εκ μέρους του/της

συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ή τρίτου ή αποτέλεσμα αλλοίωσης των τεχνικών

συστημάτων της Διοργανώτριας

- Έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας του διαγωνισμού ως αυτή ορίζεται από τη

Διοργανώτρια

- Έχει υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο διαγωνισμός ότι πρέπει να περιλαμβάνει

μια συμμετοχή για να νοείται έγκυρη, ήτοι ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα έχει κάνει έχει

κάνει like την επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και follow την επίσημη

σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και comment tag κάτω από την επίσημη

φωτογραφία του διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook

(προσθήκη link προς την επίσημη σελίδα Facebook) ή στο Instagram (προσθήκη link προς

την επίσημη σελίδα Instagram) 2 φίλους του.

- Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι όροι συμμετοχής.

- Είναι σύμφωνη καθ’ όλα με τους παρόντες όρους συμμετοχής.

Ακύρωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την κρίση της

Διοργανώτριας Εταιρείας, ακόμα και μετά την ανακήρυξη του νικητή ή/και την παραλαβή

του Δώρου εάν:

- συμμετέχων/ουσα δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο σύνολό

τους

- αποκαλυφθεί ότι η συμμετοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής,

- τα στοιχεία που δήλωσε ο/η συμμετέχων/ουσα στο Διαγωνισμό (σε οιοδήποτε εκ

των σταδίων αυτού, ακόμα και στην παραλαβή του Δώρου) είναι ψευδή, ολικά ή μερικά,

- για οιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον/την νικητή/τρια

αναφορικά με την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από

την ανακήρυξη/ανακοίνωση αυτού/αυτής.


- Ψεύτικα προφίλ θα διαγράφονται από την διοργανώτρια εταιρία και δεν θα

παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό.


5. ΚΛΗΡΩΣΗ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας, η οποία

εδρεύει στην Λεωφ. Ηρακλείου 167, Νέα Ιωνία, 142 31, στις 31/12/2023 στις 12:00 με

χρήση του εργαλείου commentpicker (https://commentpicker.com/).

Θα κληρωθούν δύο (2) νικητές και δύο (2) επιλαχόντες. Οι επιλαχόντες θα έχουν δικαίωμα

στα δώρα εάν δεν τα λάβουν για οιονδήποτε λόγο οι αρχικοί νικητές. Οι νικητές θα

ανακοινωθούν αμέσως μετά από τη Διοργανώτρια με comment της Διοργανώτριαςς κάτω

από την επίσημη ανάρτηση/φωτογραφία του διαγωνισμού στις επίσημες σελίδες της

Διοργανώτριας στο Facebook και στο Ιnstagram. Οι νικητές καλούνται να επικοινωνήσουν

αποστέλλοντας inbox στη Διοργανώτρια στις σελίδες της στα social media ή να

επικοινωνήσουν τηλεφωνικά ή μέσω email με την εταιρία για την παραλαβή των δώρων,

εντός 48 ωρών από την ανακοίνωσή τους.

Η Διοργανώτρια δύναται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει απευθείας με τους νικητές (π.χ.

με inbox από τη Διοργανώτρια προς αυτούς), αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται,

ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη εξ αυτού του λόγου. Για να θεωρηθεί κάποιος νικητής/τρια θα

πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την

ανακήρυξη/ανακοίνωση αυτού και να επιβεβαιώσει εγγράφως στη Διοργανώτρια ότι

προτίθεται να παραλάβει το Δώρο. Η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει να λάβει αντίγραφο

της ταυτότητας από τους νικητές ή τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, πλήρη

διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησής τους. Σε

περίπτωση που ζητηθεί από τη Διοργανώτρια οι νικητές των δώρων θα πρέπει να δώσουν

αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μετά το άκαρπο πέρας του

προαναφερόμενου περιθωρίου των είκοσι τεσσάρων ωρών ή σε περίπτωση που οι νικητές

αρνηθούν την παραλαβή των δώρων, αυτά θα διατεθούν στους επιλαχόντες.

Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα

νομοθεσία (Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Ηοbbywood βρίσκεται

εδώ).

6. ΔΩΡΑ

Τα Δώρα είναι δύο (2) και θα διατεθούν σε δύο (2) νικητές.

Το πρώτο Δώρο αποτελείται από ένα συλλεκτικό κουτί με είδη ακουαρέλας από την εταιρία

Pébéo, ένα μπλοκ σχεδίου Arches 300gr διαστάσεων 23 x 31 εκ. και δύο πινέλα

ακουαρέλας, συνολικής αξίας 105€. Πιο συγκεκριμένα στο συλλεκτικό κουτί ακουαρέλας

Pébéo Coffret Collection Box περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: μία κασετίνα με 12 κυβάκια

ακουαρέλας, 5 χρωματιστά μελάνια ακουαρέλας Colorex των 20 ml το καθένα, ένα μελάνι

Indian Ink των 20 ml, ένας μαύρος ακρυλικός μαρκαδόρος 0,7 mm, ένα drawing gum σε

μαρκαδόρο 4 mm, 5 πιπέτες, 1 πινέλο aqua brush, 1 κανονικό πινέλο, 1 γόμα, 1 ξύστρα και

5 χαρτιά ακουαρέλας 17 x 14 εκ. το καθένα.

Το δεύτερο Δώρο αποτελείται από ένα συλλεκτικό κουτί με είδη ακρυλικών από την εταιρία

Pébéo, δύο τελάρα ζωγραφικής 25x35 εκ. και μία θήκη πινέλων μαζί με 10 πινέλα

ζωγραφικής Le Bruin, συνολικής αξίας 100€. Πιο συγκεκριμένα στο συλλεκτικό κουτί

ακρυλικών Pébéo Coffret Collection Box περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 12 ακρυλικά


χρώματα Stydio Acylics των 20 ml το καθένα, ένα λευκό τιτανίου Stydio Acylics των 100 ml,

μία πάστα όγκου (modeling paste) των 100 ml, ένας μαύρος ακρυλικός μαρκαδόρος 4 mm,

2 πινέλα ζωγραφικής, 2 πλαστικές σπάτουλες, 1 πλαστική παλέτα και 3 καρτολίνα

διαστάσεων 22 x 16 εκ. το καθένα.

H εξαργύρωση των Δώρων θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 31.01.2024. Μετά την

31.01.2024, τα Δώρα ΔΕΝ δύναται να εξαργυρωθούν. Οι νικητές ουδεμία αξίωση θα έχουν

σχετικά έναντι της Διοργανώτριας εξ αυτού του λόγου κι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη

φέρει σχετικά. Τα Δώρα μπορούν να εξαργυρωθούν μόνον από τους εκάστοτε νικητές. Τα

Δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά, δεν ανταλλάσσονται, δεν εξαργυρώνονται με

χρήματα ή δωροεπιταγή και δεν μεταβιβάζονται.

Τα Δώρα μπορούν να παραληφθούν από τους νικητές από το κατάστημα Hobbywood ή να

αποσταλούν χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τους νικητές. Σε

περίπτωση επιστροφής των δεμάτων στο κατάστημα Hoobywood, θα θεωρείται αυτόματα

ως μη αποδοχή των Δώρων.


7. ΕΥΘΥΝΗ

O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά από την Διοργανώτρια, «HOBBYWOOD STORES

IKE». Η Pébéo ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το Διαγωνισμό.

Η Meta Platforms Inc., Facebook ή το Instagram ουδεμία σχέση έχουν με τον παρόντα

Διαγωνισμό ή το Δώρο, ούτε ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση

του Διαγωνισμού ή τη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια ΔΕΝ φέρει καμία ευθύνη κι οι

συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία αξίωση ή δικαίωμα έναντι αυτής για την

πραγματοποίηση, συνέχιση, ολοκλήρωση του Διαγωνισμού. Η ευθύνη της Διοργανώτριας

περιορίζεται στην διάθεση των Δώρων στους νικητές, ως ορίζει κι ανακοινώνει εκείνη τα

Δώρα κατά την αποκλειστική κρίση της. Η Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται για το εάν νικητής

του Δώρου θα μείνει ικανοποιημένος από το Δώρο. Η Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται για

οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει στο Facebook ή στο Ιnstagram ή/και στην επίσημη

σελίδα της στο Facebook ή στο Instagram με αποτέλεσμα αυτά να μην είναι προσβάσιμα ή

να μην είναι προσωρινά προσβάσιμα ή να είναι προσβάσιμα περιορισμένα ή με

αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας/διαγωνισμού ή

ακύρωσης ή μη λήψης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης των σχετικών

comments. H Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται εάν για οποιονδήποτε λόγο συμμετέχων ή

συμμετέχουσα δεν έχει τον αναγκαίο τεχνικό εξοπλισμό για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό

ή δεν έχει πρόσβαση στο ίντερνετ για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή δεν έχει πρόσβαση

στο Facebook ή στο Ιnstagram για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό και δεν είναι

υποχρεωμένη να παρέχει τέτοια πρόσβαση η ίδια σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν

στο διαγωνισμό Η Διοργανώτρια ΔΕΝ ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία, άμεση ή έμμεση,

θετική ή/κι αποθετική, κι ηθική βλάβη ή έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε συμμετέχοντα

ή τρίτο με αφορμή ή επ’ ευκαιρίας της συμμετοχής ή νίκης συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή

αποδοχής ή εξαργύρωσης του Δώρου ,εξ αυτού του λόγου. Oι συμμετέχοντες είναι ήδη

εγγεγραμμένοι χρήστες του Facebook ή του Ιnstagram και έχουν αποδεχτεί τους όρους

χρήσης αυτών και την πολιτική απορρήτου αυτών. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει

σχετικά. Τα άτομα που θα κάνουν tag οι συμμετέχοντες είναι ήδη χρήστες του Facebook ή

του Instagram και έχουν ήδη αποδεχθεί τους όρους χρήσης αυτών.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά.


8. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγει η Διοργανώτρια για την

πραγματοποίηση του Διαγωνισμού είναι το όνομα προφίλ του εκάστοτε συμμετέχοντα στο

Facebook ή στο Instagram και η εικόνα προφίλ που εμφανίζεται δίπλα από το όνομα αυτού

για τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό. Επιπλέον, η Διοργανώτρια συλλέγει όποια

προσωπικά δεδομένα ο συμμετέχοντας επιλέξει να κοινοποιήσει μέσω του σχολίου που

υποβάλλει για το Διαγωνισμό. Τα προαναφερόμενα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

αναρτώνται από τον εκάστοτε συμμετέχοντα, ήδη εγγεγραμμένο χρήστη του Facebook ή

του Instagram, στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή στο Ιnstagram

μέσω της υποβολής σχολίου. Επιπλέον, η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα πρόσβασης στο

σύνολο των δημόσιων πληροφοριών και αναρτήσεων που βρίσκονται στο προφίλ του

συμμετέχοντα στο Facebook ή/και στο Ιnstagram. Δεν συλλέγει και δεν τηρεί καμία σχετική

πληροφορία. Το όνομα του νικητή και του επιλαχόντα θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια

επίσης στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή/και στο Instagram. H

κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με βάση τις πληροφορίες που παρέχουν οι

συμμετέχοντες, το comment και το όνομα προφίλ, με τη χρήση της ηλεκτρονικής

εφαρμογής Comment Picker. Tα δεδομένα αυτά θα τύχουν επεξεργασίας από την

εφαρμογή με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση της κλήρωσης. Περισσότερα για την

Πολιτική Απορρήτου που εφαρμόζει η εφαρμογή Comment Picker, μπορείτε να μάθετε

εδώ: https://commentpicker.com/privacy-policy.php.

Η Διοργανώτρια ως διαχειρίστρια της επίσημης σελίδας της στο Facebook και στο Instagram

είναι από κοινού Υπεύθυνη Επεξεργασίας με το Facebook και το Instagram .

Την Πολιτική Απορρήτου του Instagram οι συμμετέχοντες μπορούν να βρουν στον

ακόλουθο σύνδεσμο

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0