Όροι συμμετοχής Διαγωνισμών


Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά τους παρόντες όρους συμμετοχής και να προχωρήσουν σε συμμετοχή μόνο εάν συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που δε συμφωνούν με οιονδήποτε εκ των όρων συμμετοχής του Διαγωνισμού καλούνται να απέχουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

 

1.      ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΤΡΙΑ

Η  εταιρεία με την επωνυμία «HOBBYWOOD STORES IKE» (εφεξής καλούμενη «Διοργανώτρια»), με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 800618963 που εδρεύει στην Λεωφ. Ηρακλείου 167, Νέα Ιωνία, 142 31, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Instagram και πιο συγκεκριμένα μέσω της επίσημης σελίδας της στο Instagram:  https://www.instagram.com/hobbywoodstores/  την παρούσα προωθητική ενέργεια/Διαγωνισμό. 

 

2.      ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, καθώς και οι συγγενείς τους α΄ και β΄ βαθμού, και οι σύζυγοι αυτών. 

 

3.      ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 17/10/2023  στις 12:00 μ.μ. μέχρι τις 31/10/2023 στις 23:59 μ.μ.

 

4.      ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο/η συμμετέχων/ουσα θα πρέπει να είναι εγεγραμμένος/η στο Instagram, να κάνει follow στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και κάτω από την επίσημη ανάρτηση/φωτογραφία του διαγωνισμού (post) στο Instagram να κάνει με comment tag (2) φίλους του.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η αγορά προϊόντος.

 Έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας που ορίζει η Διοργανώτρια. Συμμετοχές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, ήτοι μετά τη λήξη της ορισθείσας διάρκειας ή εάν περιορισθεί η παραταθεί η διάρκεια μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπ’ όψιν. 

Ο/η κάθε συμμετέχων/συμμετέχουσα δικαιούται έως (1) ΜΙΑ συμμετοχή στο Ιnstagram. Όσες παραπάνω φορές και εάν πραγματοποιήσει comment στο Instagram ΔΕΝ δικαιούται περαιτέρω της ΜΙΑΣ συμμετοχής. Οι πιθανότητες νίκης εξαρτώνται καθαρά από τον αριθμό των συμμετεχόντων.

Δεν γίνονται δεκτά και διαγράφονται σχόλια υβριστικά ή προσβλητικά κατά την κρίση των διαχειριστών των λογαριασμών του Hobbywood στο instagram και γενικά αντίθετα στο νόμο και στα χρηστά συναλλακτικά ήθη.

 

Έγκυρη συμμετοχή νοείται αυτή για την οποία πέραν των ανωτέρω ισχύουν και τα εξής σωρευτικά :

-  ΔΕΝ αποτελεί κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής στη διαδικασία του διαγωνισμού εκ μέρους του/της συμμετέχοντα/συμμετέχουσας ή τρίτου ή αποτέλεσμα αλλοίωσης των τεχνικών συστημάτων της Διοργανώτριας

-  Έχει υποβληθεί εντός της διάρκειας του διαγωνισμού ως αυτή ορίζεται από τη Διοργανώτρια

-  Έχει υποβληθεί σύμφωνα με όσα ορίζει ο διαγωνισμός ότι πρέπει να περιλαμβάνει μια συμμετοχή για να νοείται έγκυρη, ήτοι ο/η συμμετέχων/συμμετέχουσα έχει κάνει follow στην επίσημη σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram και comment με tag 2 φίλους του κάτω από την επίσημη φωτογραφία του διαγωνισμού στην σελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram:  https://www.instagram.com/hobbywoodstores/

 

-  Δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις που προβλέπουν οι όροι συμμετοχής.

-  Είναι σύμφωνη καθ’ όλα με τους παρόντες όρους συμμετοχής.

 

Ακύρωση συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας, ακόμα και μετά την ανακήρυξη του νικητή ή/και την παραλαβή του Δώρου εάν:

 

-  συμμετέχων/ουσα δηλώσει ότι δεν αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο σύνολό τους

 

-  αποκαλυφθεί ότι η συμμετοχή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής,

 

-  τα στοιχεία που δήλωσε ο/η συμμετέχων/ουσα στο Διαγωνισμό (σε οιοδήποτε εκ των σταδίων αυτού, ακόμα και στην παραλαβή του Δώρου) είναι ψευδή, ολικά ή μερικά,

 

-  για οιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με τον/την νικητή/τρια αναφορικά με την παραλαβή του Δώρου αποβεί άκαρπη εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από την ανακήρυξη/ανακοίνωση αυτού/αυτής.

 

-   Ψεύτικα προφίλ θα διαγράφονται από την διοργανώτρια εταιρία και δεν θα παίρνουν μέρος στον διαγωνισμό

 

 

5.      ΚΛΗΡΩΣΗ- ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ 

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία της Διοργανώτριας, η οποία εδρεύει στην Λεωφ. Ηρακλείου 167, Νέα Ιωνία, 142 31, στις 1/11/2023 στις 13:00 με χρήση του εργαλείου commentpicker (https://commentpicker.com/).

 

Θα κληρωθεί ένας (1) νικητής και ένας (1) επιλαχών. Οι επιλαχόντες θα έχουν δικαίωμα στο Δώρο  εάν δεν το λάβουν για οιονδήποτε λόγο οι αρχικοί νικητές. Ο νικητής θα ανακοινωθεί αμέσως μετά από τη Διοργανώτρια με comment της Διοργανώτριας κάτω από την επίσημη ανάρτηση/φωτογραφία του διαγωνισμού στην επίσημη σελίδα της  Διοργανώτριας στο Ιnstagram. Ο νικητής καλείται να επικοινωνήσει αποστέλλοντας inbox στη Διοργανώτρια στη σελίδα στο Instagram ή να επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω email με την εταιρία για την αποδοχή του Δώρου.

 

Η Διοργανώτρια δύναται να προσπαθήσει να επικοινωνήσει απευθείας με τον νικητή/τρια (π.χ. με inbox από τη Διοργανώτρια προς το νικητή)  σχετικά αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη εξ αυτού του λόγου. Για να θεωρηθεί κάποιος νικητής/τρια θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια εντός σαράντα οκτώ ωρών από την ανακήρυξη/ανακοίνωση αυτού και να επιβεβαιώσει εγγράφως στη Διοργανώτρια ότι προτίθεται να παραλάβει το Δώρο. Η Διοργανώτρια δύναται να ζητήσει να λάβει αντίγραφο της ταυτότητας από το νικητή για τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πλήρη διεύθυνση, αριθμός κινητής τηλεφωνίας) ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης του νικητή/νικήτριας. Σε περίπτωση που ζητηθεί από τη Διοργανώτρια ο νικητής/η νικήτρια του Δώρου θα πρέπει να παράσχει αντίγραφο της ταυτότητας ή άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Μετά το άκαρπο πέρας του προαναφερόμενου περιθωρίου των σαράντα οκτώ ωρών ή σε περίπτωση που ο/η νικητής/τρια αρνηθεί την παραλαβή το Δώρο θα διατεθεί σε επιλαχόντα.

Η διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Πλήρης δήλωση σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου του Ηοbbywood βλέπετε παραπάνω.

 

6.      ΔΩΡΟ 

Το Δώρο είναι ένα συλλεκτικό σετ ζωγραφικής από την εταιρία Pébéo που περιλαμβάνει τα ακόλουθα, συσκευασμένα όλα μαζί σε χάρτινη θήκη:

5 ακρυλικά χρώματα Studio Acrylics by Pébéo των 100 ml, έναν καμβά ζωγραφικής 70x70 εκ. και 2 πινέλα.

 

H εξαργύρωση του Δώρου θα μπορεί να πραγματοποιηθεί έως 31.11.2023. Μετά την  31.11.2023, το Δώρο ΔΕΝ θα δύναται να εξαργυρωθεί. Ο/Η νικητής/τρια ουδεμία αξίωση θα έχουν σχετικά έναντι της Διοργανώτριας εξ αυτού του λόγου κι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά. Το Δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί μόνον από τον εκάστοτε νικητή/τη νικήτρια. Το Δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, δεν εξαργυρώνεται με χρήματα ή δωροεπιταγή και δεν μεταβιβάζεται.

 

Το Δώρο μπορεί να παραληφθεί από το νικητή από το κατάστημα Hobbywood, Λεωφ. Ηρακλείου 167, Νέα Ιωνία, 142 31 ή να αποσταλεί χωρίς χρέωση στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί νωρίτερα από τον νικητή. Σε περίπτωση επιστροφής του δέματος στο κατάστημα Hoobywood θα θεωρείται αυτόματα ως μη αποδοχή του Δώρου 

 

 

7.      ΕΥΘΥΝΗ 

O Διαγωνισμός διεξάγεται αποκλειστικά από την Διοργανώτρια, «HOBBYWOOD STORES IKE». Η Pébéo ουδεμία ευθύνη φέρει σχετικά με το Διαγωνισμό. 

Η Meta Platforms Inc., Instagram ουδεμία σχέση έχουν με τον παρόντα Διαγωνισμό ή το Δώρο, ούτε ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο για την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού ή τη διάθεση του Δώρου. Η Διοργα